Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта ЈП "Путеви Србије"
21/03/2022

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта ЈП “Путеви Србије”

Република Србија

МИНИСТАРСТВО

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд

 

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 135/04, 36/09) даје следеће:

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП Путеви Србије, Булевар краља Алњксандра 282 Београд 22, поднео Министарству заштите животне средние – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за идејни пројекат Тунела испод превоја Кадињача на државном путу ИБ реда бр. 28, деоница: Дуб – Дубци, од km 0+000,00 до km 6+282,12, укупне дужине L=6,28 km.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, као и на службеном сајту Министарствa: https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-odlucivanje-o-potrebi/jp-putevi-srbije-bulevar-kralja aleksandra-282-zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-idejni-projekat-tunela-ispod-prevoja-kadinjaca-na и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог  обавештења.