Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Јединство" АД Севојно
30/07/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Јединство” АД Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI БРОЈ: 504-3/21

Датум: 23.07.2021.год.

 

На основу чл. 62 и чл. 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18): даје следеће:

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање (обнављање)  интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта – МПП «Јединство» АД Севојно, ул.Првомајска бб, Севојно, мат. бр. 07188307, ПИБ: 102136136, поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-3/21 од 28.06.2021.год за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у Севојну, на кат. парцелама бр.4246/1 (део), 4246/2 (део) и 4249/16 (део) све КО Севојно, у ул. Првомајскa бб, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.