Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Гули-Гули"
15/01/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Гули-Гули”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-32/20

Датум: 13.01.2021.год.

 

На основу чл. 20 и 28., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чл. 3., 4., и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 69/05), каo и на основу члана 109.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО, ул.Драгачевска бб, Севојно, МБ: 07385617, ПИБ: 101500304, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у ул.Драгачевска бб, Севојно, Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету ажурирану Студију се може извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

Због тренутне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Републике Србије о термину одржавања јавне расправе и презентацији предметне ажуриране Студије бићете накнадно обавештени преко средстава јавног информисања, а у складу са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину.

У складу са наведеним, обавештава се заинетресована јавност, да питања и приговоре у вези са предметном Студијом о процени утицаја на животну средину, могу доставити овом органу на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића 52, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs Сва питања заинтересоване јавности ће бити прослеђена носиоцу пројекта и обрађивачу предметне Студије, а одговори на та питања биће достављени заинтересованој јавности у електронском облику. Студију можете погледати ОВДЕ.