Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ГУЛИ-ГУЛИ" доо Севојно
23/12/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ГУЛИ-ГУЛИ” доо Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 504-11/11

Датум: 17.12.2021.год.

На основу члана 68. став 1. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник” Републике Србије, број 36/09 , 88/10 и 14/16) даје следеће:

 

Обавештење о пријему  – Захтева за измену и допуну – Решења о издавању интегралне  дозволе за складиштење , механички третман и поново искоришћење неопасног отпада

 

Оператер постројења „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО Севојно, ул.Драгачевска бб, у Севојну, дана 07.12.2021. године, поднео је овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-11/11-02 за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење, механички третман и поново искоришћење неопасног отпада, регистарски број 04/1. Измена се односи на количине одређених врста неопасног отпада које се складиште на дневном и годишњем нивоу.

Оператеру  „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО Севојно, ул.Драгачевска бб у Севојну, мат. бр: 07385617, ПИБ: 101500304,  је издато – Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење, механички третман и поново искоришћење неопасног отпада, регистарски број 04/1, дана 25.06.2021.године, а у складу са Законом о управљању отпадом («Сл. гласник РС», број 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада («Сл.гласник РС», број 96/09).

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења. Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб («Шарена сала»).