Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Гули-Гули" доо
21/05/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Гули-Гули” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI  Број: 504-11/11-3

Датум: 121.05.2021.

 

На основу чл. 62, чл .66 и чл. 69.Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18) даје следеће:

 

Обавештење о подношењу  Захтева за издавање  (обнаву)  интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта – предузеће «ГУЛИ-ГУЛИ» ДОО Севојно, ул. Драгачевска бб, ПИБ 101500304, МБ 07385617, Градска општина Севојно, дана 21.04.2021.године поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-11/11-3 за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у ул. Драгачевска бб, на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у  Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од петнаест дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење је објављено на сајту Града Ужица  www.graduzice.rs, дана 21.05.2021.године.