Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице, Димитрија Туцовића бр.52
08/12/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице, Димитрија Туцовића бр.52

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број:    502-28/20

Датум: 02.12.2020.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – Град Ужице, Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, поднео  је овом Одељењу – захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње нове котларнице на природни гас, са алтернативним горивом на мазут (котларница „Међај“, капацитета 36 MW, за потребе снадбевања топлом водом потрошача ширег подручија града Ужица), изградња мерно-регулационе станице за природни гас, реконструкција и доградња трафо-станице и подземних резервоара на мазут (60 м3 и 100 м3) на кат. парцелама бр. 8506/4 и 8507/3 обе КО Ужице, ул. Михаила Пупина, у Ужицу. Корисник постројења ће бити ЈКП „Градска топлана Ужице“ ,  Трг Партизана 26, Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.