Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице
20/12/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

Република Србија

МИНИСТАРСТВО

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд

 

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеhе:

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Град Ужице, поднео Министарству заштите животне средние – Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу, на кп. бр. 7735/2 и 7744/1 КО Ужице, Град Ужице, који је заведен под бројем 353-02-3056/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1,соба 426,    као  и  на  службеном сајту Министарствa https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог  обавештења.