Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице
09/12/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

VI Број:    502-35/21- VI

Датум: 08.12.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта – ГРАД УЖИЦЕ, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за  пројекат: „Изградња фекалне канализационе мреже“ у насељу Бела Земља (фаза 8 и део фазе 9 идејног пројекта секундарне канализационе мреже) на кат. парцелама бр. 1504/1, 1499, 1419/1, 1419/2, 1412/26, 1412/32, 1412/34, 1409/1, 1403/1, 1402, 1401, 1395, 1400/2 и 1397 све КО Дријетањ, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.