Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "АБЦ ПРОИЗВОД"ДОО
22/03/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “АБЦ ПРОИЗВОД”ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

VI Број:    502-06/21

Датум: 16.03.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта –„AБЦ ПРОИЗВОД ДОО“,ул. Милоша Обреновића бр.2, Ужице, поднео је овом Одељењу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат:„Станица техничких гасова (азота)“ за потребе индустријског објекта предузећа АБЦ ПРОИЗВОД ДОО, а који се планира у ул. Милоша Обреновића бр,2, на кат.парцели бр. 21200 КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.