Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта А1 Србија ДОО Београд
26/07/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта А1 Србија ДОО Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број:    502-18/21- VI

Датум: 23.07.2021.год.

 

На основу чл.12. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – A1 Србија ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд,  мат. бр. правног лица 20220023, ПИБ: 104704549, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице ознаке „КГ3521_01 УЕ_ Ужице_Царина“ која се планира на адреси у  ул.Жупана Брајана бр.98А, на кат. парцели бр. 3002/3 КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.