Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "А1 Србија" доо Београд
30/11/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “А1 Србија” доо Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-33/21

Датум: 25.11.2021.год.

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „A1 Србија“ ДОО Београд, ул.Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, мат.бр. правног лица 20220023, ПИБ: 104704549, поднео дана 22.10.2021.год. захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: „Радио-базне станице ознаке – КГ3521_01 УЕ_Ужице_Царина“ на адреси у ул.Жупана Брајана бр.98А, на кат. парцели бр. 3002/3 КО Ужице, у Ужицу.

У складу са чл. 3. став 1.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника, дана 20. децембра 2021. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у «Свечаној сали» града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење).

Студију о процени утицја на животну средину РБС мобилне телефоније и Нетехнички краћи приказ предметне Студије можете погледати и на службеном сајту Града Ужица. Студију можете погледати ОВДЕ.