Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину
12/04/2021

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-07/21
Датум: 09.04.2021.год.

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), као и на основу члана 109. и 115. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта- Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: “Изградња котларнице на природни гас, са алтернативним горивом на мазут, изградња мерно-регулационе станице за природни гас, реконструкција и доградња трафо-станице и подземних резервоара на мазут“ (60 м3 и 100 м3), на кат. парцелама бр. 8506/4 и 8507/3 обе КО Ужице, у ул. Михаила Пупина, у Ужицу. Корисник постројења ће бити ЈКП „Градска топлана Ужице“, Трг Партизана 26, Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу, као и на сајту Града Ужица www.uzice.rs.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника,  дана 11. маја 2021. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице.

 Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања у Републици Србији.

Студију можете погледати ОВДЕ.