Обавештење о одбацивању захтева носиоца пројекта Рад-Рашо д.о.о.
27/02/2018

Обавештење о одбацивању захтева носиоца пројекта Рад-Рашо д.о.о.

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл. 8. и чл. 30.Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09) и чл.140. и чл.141. Закона о општем управном поступку („Сл.лист РС“, 18/16), доноси следеће:

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „Рад-Рашо“ д.о.о., ПИБ 100600885, ул. Дубоки Поток бб, Ужице,  спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Складиштење и третман неопасног отпада» који се налази на кат. парцелама бр. 10504/1,10504/2 и 10504/4 све КО Ужице, у ул. Милоша Обреновића бр.31, у насељу Крчагово, у  Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI број 50235/17 од 26.02.2018.године, да се одбија захтев носиоца пројекта „Рад-Рашо“ д.о.о., ул. Дубоки Поток бб, Ужице, за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Складиштење и третман неопасног отпада», КАО НЕОСНОВАН.

Увидом у приложену Информацију о локацији коју је издала Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица – VI број 353-18/18-02 од 25.01.2018. године за кат. парцеле бр. 10504/1, 10504/2 и 10504/4 све КО Ужице, утврђено је да се на наведеној локацији носиоца пројекта „Рад-Рашо“ д.о.о. не може одобрити складиштење и третман неопасног отпада.

Важећим урбанистичким планом на локацији комплекса који обухвата кат.парцеле бр. 10504/1, 10504/4 и део 10504/2 све КО Ужице, У Ужицу, није предвиђено складиштење и третман неопасног отпада, већ је претежна намена комерцијални садржаји Ц2 – трговина на мало, чисто занатство и услуге, пословање, а компатибилна намена – вишепородично становање.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати и ОВДЕ.