Обавештење о обавезама уклањања снега и леда
16/01/2018

Обавештење о обавезама уклањања снега и леда

Предузећа, установе и друга правна лица и предузетници, као и физичка лица, дужни су да се старају о уклањању и одношењу снега и леда са површина које користе, са крова зграде ако предстзављају опасност за пролазнике и саму зграду, као и са јавних површина које су у непосредној вези саповршином коју користе (тротоари, паркинг простори, стазе за прилаз објекту и др.) и да их у случају поледице посипају одговарајућим материјалом од коловоза до објекта у коме се пословни простор налази.

Ове обавезе се односе и на скупштине стамбених зграда, односно власнике или закупце станова и породичних кућа или зграда, као и на извођаче радова и власнике земљишта на коме није изграђен објекат.

Чишћење и уклањање снега са јавних површина, мора се започети истовремено са почетком падавина, а исте се морају очистити у року од 48 часова по престанку падавина. Ове обавезе трају сваког дана у зимском периоду.

Приликом уклањања снега и леда физичко или правно лице које ту обавезу има дужно је да се придржава следећег;

  • није дозвољено снег и лед са тротоара, из дворишта и сл. бацати на коловоз
  • снег и лед са коловоза, тротоара и других саобраћајних површина скупља се на ивици тротоара, а ако је тротоар мање ширине од 1 метра, на ивици коловоза, с тим да олуци и сливници остану слободни и да се не омета пролаз пешака и возила
  • при уклањању снега и леда са кровова зграда пролазници морају да буду упозорени, ваздушне инсталације и водови сачувани од оштећења, олуци и сливници да се не затрпавају
  • када није могуће уклањање снега и леда са кровова зграда, обавезно је да се благовремено поставе физичке препреке ради безбедности пролазника и одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са кровова. Ознака упозорења је исписана крупним словима са видно истакнутим текстом “Опасност  од обрушавања снега са крова”

Подсећамо грађане да су за неуклањање, односно неблаговремено уклањање снега и леда, предвиђене новчане казне у износу од 20 хиљада динара за предузеће или друго правно лице, 10 хиљада динара за предузетника и 3 хиљаде динара за физичко лице.

Контролу уклањања снега и леда вршиће комунална полиција и комунална инспекција.

 

Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију