Обавештење о носиоцу пројекта "ВИП МОБИЛЕ"доо Београд
27/08/2019

Обавештење о носиоцу пројекта “ВИП МОБИЛЕ”доо Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 502-15/19

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта „ВИП МОБИЛЕ“ ДОО Београд,  ул. Милутина Миланковића 1ж. 11070 Нови Београд, ПИБ 104704549, МБ 20220023,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније“ ознаке «КГ3059_04 УЕ_Ужице_Војводе_Бојовића» који се планира у ул. Војводе Бојовића бр.50, на кат. парцели бр. 5325, КО Ужице, Град Ужице, за остваривање сервиса ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ1800 и ЛТЕ800 система јавне мобилне телефоније.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

У прилогу је  „Стручна оцена  оптерећења животне средине у локалној зони РБС моб. телефоније – КГ3059_04 УЕ Ужице Војводе Бојовића“. Стручну оцену можете погледати ОВДЕ.