Обавештење о достављеном захтеву Регионалног центра за управљање отпадом ЈКП "Дубоко"
16/12/2020

Обавештење о достављеном захтеву Регионалног центра за управљање отпадом ЈКП “Дубоко”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број: 502-29/20

Датум: 16.12.2020.год.

 

На основу члана 63. и 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 95/18 – др. закон), Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству заштите животне средине РС, достављен Захтев Регионалног центра за управљање отпадом ЈКП ”Дубоко” Ужице, за издавање допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији Регионалног центра за управљање отпадом на територији града Ужица. Сходно члану 63. став 4. Закона о управљању отпадом Министарство је проследило захтев заједно са пратећом документацијом надлежном органу Градске управе Града Ужица, да исти размотри и у законском року достави мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева за издавање предметне дозволе.

Допуна предметне дозволе за управљање отпадом се односи на дефинисање врста неопасног отпада било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада на депонији ”Дубоко”.

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од седам дана од дана објављивања обавештења.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, зграда Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб од 12 до 15 часова.

Обавештење објављено на званичној интернет страници и огласној табли Града Ужица  дана 16.12.2020.године.