Обавештење о допунском решењу о измени и допунама дозволе за складиштење неопасног отпада
05/02/2018

Обавештење о допунском решењу о измени и допунама дозволе за складиштење неопасног отпада

 

 ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469;

 

На основу члана 60. став 5., члана 68 став 1. тачка 1. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) даје следеће:

Обавештење о допунском  Решењу о измени и допунама дозволе за складиштење  неопасног отпада

 

Оператер „НЕБОС“ д.о.о. Севојно, ул. Првомајска бб, Ужице, регистраског/матичног броја 17615963, ПИБ: 103605385, је дана 22.01.2018. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев за измену и допуну решења о издавању  дозволе за складиштење неопасног отпада. Решењe за обављање делатности, складиштења и третмана неопасног отпада, регистарски број 08, издато је под бројем VI 504-01/11 од 24.04.2012.године, а допуњује се у делу који се односи на тачку 4.4. идентификација отпада према врсти, количини и својствима, и то следећим врстама отпада неопасног отпада:

  • Отпад од метала                                                                               (02 01 10);
  • Отпади који нису другачије специфицирани                             (08 03 99);
  • Отпади који нису другачије специфицирани                             (12 01 99);
  • Компоненте које нису другачије специфициране                      (16 01 22);
  • Неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03 (16 03 04);
  • Мешавине или фракције бетона, цигле, плочице и керамике другачији од оних наведених у 17 01 06                                                                                                     (17 01 07);
  • Оштри инструменти изузев 18 01 03                                            (18 01 01);
  • Оштри инструменти изузев 18 02 02                                            (18 02 01);

 

Допуна дозволе се односи на складиштење без третмана у оквиру постојећих капацитета.  Како је одредбом члана 68. став 2. Закона о управљању отпадом прописано да се услови из дозволе могу променити у року важења дозволе, ако оператер поднесе захтев за промену, то је овај орган спровео законом прописани поступак и утврдио да нема сметњи за тражену допуну решења с обзиром да се ради о складиштењу неопасног отпада без третмана у оквиру постојећих капацитета за чије управљање оператер испуњава услове утврђене раније издатом интегралном дозволом за складиштење и третман неопасног отпада.

 

Допунско решење  можете погледати  ОВДЕ.