Обавештење о допунском решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
09/11/2017

Обавештење о допунском решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Република Србија
ГРАД  УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
VI број 504-11/11 од 08.11.2017.године
У ж и ц е

 

Обавештење о допунском  Решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Оператер „Гули-Гули“ д.о.о Севојно, ул. Драгачевска бб, Ужице је дана 13.10.2017.године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-11/11-01 за измену и допуну дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада. Захтев за измену и допуну дозволе поднет је због измена које се односе на повећање планиране годишње количине складиштења отпада и увођења нове опреме и уређаја које ће се користити на локацији оператера „Гули-Гули“ д.о.о Севојно, која се налази у ул. Драгачевска бб, на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, Град Ужице.

Како је одредбом члана 68. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом, прописано да се услови из дозволе могу променити у року важења дозволе, ако оператер поднесе захтев за промену, то је овај орган спровео законом прописани поступак и утврдио да нема сметњи за тражену допуну решења.

Ово допунско решење о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада важи уз Интегралну дозволу за складиштење и третман неопасног отпада, регистарски број 04 (број VI 504-11/11 од 18.01.2012.године), а то се односи и на допунска решења (допунско решење број VI 504-11/11 од 23.11.2012.године, допунско решење број VI504-11/11 од 23.12.2013.године и допунско решење број VI 504-11/11 од 18.10.2016.године), коју је издала Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове града Ужица. Обавештење се објављује на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у допунско решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. У Ужицу и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. Обавештење je објављено на сајту Града Ужица www.graduzice.rs, дана 08.11.2017.године.

Допунско решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада за оператерс „Гули-Гули“ д.о.о Севојно можете погледати ОВДЕ