Обавештење о допунском Решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада
13/08/2020

Обавештење о допунском Решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 504-2/19
Датум: 13.08.2020.год.

 

Обавештење о допунском  Решењу  о издавању интегралне  дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

Оператер –  предузеће «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597  је дана 15.јуна 2020. године, поднео  Градској управи за урбанизам, изгградњу и имовинко-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица  захтев – VI 504-02/19 за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Захтев за измену дозволе поднет је због измена која се односи на врсте отпада које ће се складиштити на локацији предузећа «РАД-РАШО» ДОО, које се налази у ул. Драгачевска бб, Ужице на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно у Севојну.  Капацитети постројења за управљање отпадом, тј. капацитети складиштења и механичког третмана неопасног отпада се не мењају.

Како је одредбом члана 68. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом, прописано да се услови из дозволе могу променити у року важења дозволе, ако оператер поднесе захтев за промену, то је овај орган спровео законом прописани поступак и утврдио да нема сметњи за тражену допуну решења.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у допунско решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, у улици Петра Ћеловића бб., у Ужицу и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.