Обавештење о донетом решењу "Вип Мобиле" д.о.о.
27/08/2018

Обавештење о донетом решењу “Вип Мобиле” д.о.о.

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовићa бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „Вип Мобиле“ д.о.о. ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Беoград, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат инсталације уређаја и припадајућег антенског система радио базне станице мобилне телефоније ознаке «КГ3063_02 УЕ Ужице_Турица» ГСМ900/ДЦС1800/УМТС2100/ЛТЕ1800/ЛТЕ800, која се планира на кат.парцели  бр. 7357/1 КО Ужице у насељу Сињевац, на територији Града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-16/18 од 13.08.2018. године да за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније  ознаке – «КГ3063_02 УЕ Ужице_Турица» није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/08), утврђено је да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени  утицаја датог пројекта РБС на животну средину. У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места, ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се локација налази у «ПГР Турица», припада  рубној градској зони, у делу града Ужица који је слабо насељен, на делу где је начин коришћења земљишта – њива 6 класе,  а прорачунати ниво електромагнетне емисије која потиче од РБС не прелази 10% референтних вредности прописаних постојећим Правилником о границма излагања нејонизујућим зрачењима у опсезима од интереса.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.