Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније  «УЕМ – Трг Партизана»
14/06/2017

Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније  «УЕМ – Трг Партизана»

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

На  основу чл.25. и чл.29 став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:   РБС мобилне телефоније  «УЕМ – Трг Партизана»

 

Носиоцу пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, решењем бр. VI број 502-4/17 од 13.06.2017.године, дата је сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније  «УЕМ – Трг Партизана» која је постављена на крову објекта «Поште», у улици Југ Богданова бр.1, на кат. парцели бр. 5072, КО Ужице, град Ужице.

На основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и извештаја Техничке комисије са предлогом одлуке, утврђено је да је Студијa о процени утицаја затеченог стања на животну средину – пројекта РБС мобилне телефоније  «УЕМ – Трг Партизана» израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилником  о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05) и да садржи дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину који могу настати као последица рада на локацији.

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд је дужан, да на захтев Техничке комисије од 09.06.2017. године, изврши корекцију параметара активног извора РБС, тако што ће се применити предложено техничко решење из измењене и допуњене Студије о процени утицаја затеченог стања  на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније  «УЕМ – Трг Партизана», које ће омогућити смањење вредности ЕМ поља испод 10% референтних граничних вредности прописаних за дате фреквенције, на основу Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима («Сл. гласник РС», бр. 104/09). Наведена мера се може сматрати додатном мером заштите животне средине.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.