Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније ознаке "СЕВОЈНО-ЦЕНТАР"
05/01/2018

Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније ознаке “СЕВОЈНО-ЦЕНТАР”

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.24, чл.25 и чл.29 став 1.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:   РБС  мобилне  телефоније  ознаке  «СЕВОЈНО – ЦЕНТАР»

 

Носиоцу пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, решењем бр. VI број 502-12/17 од 28.12.2017.године, дата је сагласност na Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и доградње РБС мобилне телефоније ознаке УЕ66/УЕУ66/УЕЛ66 «СЕВОЈНО – ЦЕНТАР», која је постављена на крову објекта «Поште», у улици Миливоја Марића бб, Градска општина Севојно, на кат. парцели бр. 3822/2 КО Севојно, град Ужице.

На основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и извештаја Техничке комисије са предлогом одлуке, утврђено је да је предметна Студијa  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05) и да садржи дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину који могу настати као последица рада на локацији.

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд је дужан, да након реконструкције и доградње радиобазне станице, у року од 30 дана, изврши прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља РБС у околини извора и да извештај о извршеним испитивањима достави надлежним институцијама Града Ужица.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, као и на службеном сајту Града Ужица.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа, носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.