Обавештење о донетом решењу пројекта "Стаја за узгој живине"
07/11/2019

Обавештење о донетом решењу пројекта “Стаја за узгој живине”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «КОБ» д.о.о. Ступчевићи бб, матични број: 20411325, ПИБ: 105560466, шифра делатности: 1011 – прерада и конзервирање меса, Општина Ариље, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Стаја за узгој живине“, која се налази на кат. парцели бр. 677/1 КО Добродо, Луново Село, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-18/19 од  01. новембра 2019. године да за напред наведени пројекат: „Стаја за узгој живине“, није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за дати пројекат.

Пројекат: „Стаја за узгој живине“, која се налази на кат.парцели бр. 677/1 КО Добродо, Луново Село, налази се на Листи II тачка 1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство, подтачка 2.) Објекти за интезиван узгој и држање живине, према Листи I и Листи II – Уредбе (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласнику РС”, бр. 114/2008)). Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II – Уредбе, пројекти за које се може захтевати израда Студије су капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере, односно од 10.000 до 40.000 места за живину. Наведени пројекат према достављеној документацији, а складу са тренутним капацитетима узгоја пилади је 15.000 комада у турнусу, односоно  у периоду од два месеца.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Решење можете погледати ОВДЕ.