Обавештење о донетом решењу о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат РБС Дубци
14/02/2018

Обавештење о донетом решењу о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат РБС Дубци

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улицa Димитрија Туцовићa бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

Предмет: Обавештење  о  решењу

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «Teлеком Србија» а.д. Београд, ул. Таковска бр.2, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније  ознаке «ДУБЦИ» UEV28/UEQ28, за остваривање сервиса ГСМ900/УМТС2100, која се планира у оквиру породичног стамбеног објекта у насељу Дубци у Волујцу, на кат.парцели бр.3366/3 КО Стапари, град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-32/17 од 09.02.2018. године да за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније  ознаке «ДУБЦИ» UEV28/UEQ28, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места, ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се локација налази изван ГУП-а Ужице, у делу града Ужица који није густо насељен, где је намена земљишта – пољопривредно земљиште, а узимајући у обзир резултате прорачуна нивоа електромагнетне емисије (које су наведене у Стручној оцени оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ознаке «ДУБЦИ» UEV28/UEQ28 од 15.јануара 2018. године), јачина електичног поља коју генерише испитивани извор не прелази 10% референтних граничних вредности прописаних за одговарајуће фреквенције у испитиваним стамбеним објектима.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.