Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "WRD METALI" д.о.о.
21/03/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “WRD METALI” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број:504-9/11-01

Датум: 18.03.2022. год.

 

OБАВЕШТЕЊЕ  О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И  МЕХАНИЧКИ ТРЕТМАН И ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер „WRD МЕТАЛИ“ ДОО, Ужице, матични број: 20726474, ПИБ: 107024203, ул. Београдска 2, Ужице, поднео је овом органу  Захтев VI број 504-09/11 од 27.12.2022. године за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман и искоришћење неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило  јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужице је оценило да су испуњени услови за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман и искоришћење неопасног отпада којом се одобрава третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада – оператеру „WRD МЕТАЛИ“ ДОО, Ужице, матични број: 20726474, ПИБ: 107024203 , ул. Београдска 2, Ужице и уписује у Јавни регистар издатих дозвола под РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  06/1.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на Интернет адреси Града Ужица www.uzice.rs и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (”Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон). Решење можете погледати ОВДЕ.