Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Весне Вуковић
27/12/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Весне Вуковић

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта  – Вуковић Веснe, ЈМБГ 0810972185851, ул. Краљице Наталије бр.23, 11000 Београд, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње хотелског објекта, укупне нето површине објекта 1937,15 м2“, који се планира на кат. парцели бр. 10/13 КО Кремна, Коњска река, на територији града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-30/19 од  26.децембра 2019. године да за напред наведени пројекат: „Изградње хотелског објекта, укупне нето површине објекта 1937,15 м2“, који се планира на кат. парцели бр. 10/13 КО Кремна, Коњска река, на територији града Ужица, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за дати пројекат.

Предметни пројекат спада у пројекте са малим утицајем на животну средину и малом вероватноћом значајних негативних утицаја на животну средину. Могуће непријатности за локално становништво се могу јавити током рушења постојећег објекта и изградње новог хотелског комплекса али ће утицаји бити повремени, локалног карактера и трајаће краћи временски период. Након изградње хотелског комплекса, не очекују се негативни утицаји  на животну средину и околно становништво.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Решење можете погледати ОВДЕ.