Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Теразије Севојно доо
21/06/2024

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Теразије Севојно доо

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број: 001532562 2024 07500 007 001 380 001

Датум: 21.06.2024.год.

 

На  основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „TERAZIJE SEVOJNO“ ДОО Севојно, Првомајска бб, ПИБ: 107783603, матични број 20871628, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња објекта за производњу круте амбалаже и објекта за складиштење сировина“,на кат. парцели 3716 КО Севојно, улица Првомајска бб, у Севојну, град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број 001532562 2024 07500 007 001 380 001 од 04.06.2024 године да за напред наведени пројекат потребна је израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта. Студија израђује се на основу пројекта изведеног објекта, податкa о емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57. Решење можете погледати ОВДЕ.