Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" д.о.о.
29/07/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАМИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број:502-16/22

Датум: 29.07.2022.год.

 

На  основу чл.10. став 4. и 6., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 217162543, ПИБ: 100002887, спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице UЕ02 UЕU02 UЕL02 UЕО02 UEJ02 Ужице 2“ ради реконструкције, која се налази на гробљу Сарића Осоје, на кат. парцели бр. 2615/1 КО Ужице, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-16/22 од 21.07.2022 године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења. Решење можете погледати ОВДЕ.