Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
12/02/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД Београд

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI број 502-28/19
Датум: 11.02.2020.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкције и доградње радио-базне станице мобилне телефоније ознаке УЕ- Радничка“  на крову пословне зграде у улици Бањичкој бб., у Крчагову, на кат. парцели бр. 9827/1 КО Ужице, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-28/19 од 11.02.2020. године да за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке „УE- Радничка“ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места, ово Одељење  је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се локација РБС налази у оквиру ПДР «Крчагово», припада градској зони града Ужица где су смештени пре свега пословни објекти, а најближи породично – стамбени објекати се налази на удаљености од 100 до 200 метара. Резултати прорачуна интезитета електричог поља у локалној зони око објекта на којем је инсталирана РБС показује да ће ниво ЕМ емисије који потиче од базне станице оператера Телеком Србија бити испод 10% за системе ГСМ/ЛТЕ1800/УМТС, у односу на референтне граничне нивое, а које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима, у свим тачкама на тлу и у околним објектима око локације РБС. За систем ЛТЕ800 максимална вредност ЕМ емисије на тлу је 11.8%, док је у објектима испод 10%.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.