Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Телеком Србија" а.д. Београд
07/10/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д. Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI број 502-17/19

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Радио базне станице мобилне телефоније  ознаке „УЕ- Депонија“ – која је намењена за остваривање сервиса ГСМ/УМТС/ЛТЕ800 која се планира на објекту регионалне депоније ЈКП „Дубоко“ у месту Дубоко,  на кат. парцели бр. 1710, КО Дубоко, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-17/19  од  03.10.2019. године да за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке „УЕ- Депонија“ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/08), утврђено је да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени  утицаја датог пројекта РБС на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.