Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта СЗР "Кланица и прерада меса Симић"
22/04/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта СЗР “Кланица и прерада меса Симић”

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 1. и 2. и чл. 30., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС, бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

   

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – СЗР «Кланица и прерада меса Симић», матични број: 61871144, Никојевићи, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Занатски објекат за клање животиња и прераду меса папкара са производњом ферментисаних кобасица, сувомеснатих производа и суве сланине», који се налази поред пута Бела Земља – Љубиш, на кат. парцели бр. 366/1 КО Никојевићи, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-10/19 од 17. априла 2019. године да за напред наведени пројекат, није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину. У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности, да се налази на периферији градског насеља, да у близини нема веће концентрације изграђених објеката, да је локација добро повезана са ширим окружењем, а просторним капацитетом задовољава потребе предузећа.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.