Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Регионални центар за управљање отпадом-"ЈКП Дубоко"
18/11/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Регионални центар за управљање отпадом-“ЈКП Дубоко”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-23/20

Датум: 16.11.2020.год.

,

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „Регионални центар за управљање отпадом – ЈКП Дубоко“, ул. Дубоко бб, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Додавање нових врста неопасног отпада (индустријског порекла)“ који ће се одлагати на локацији депоније Дубоко, на кат. парцели бр. 1710 КО Дубоко, територија града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-23/20  од  13. новембра 2020. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за дати пројекат.

У процесу разматрања захтева, ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то да предметни пројекат: „Додавање нових врста неопасног отпада (индустријског порекла)“ који ће се одлагати на локацију депоније Дубоко не захтева грађење нових или реконструкцију постојећих објеката, као и да није предвиђена инсталација нове опреме која захтева додатне грађевинске захвате, нити било какве реконструкције постојеће опреме. Према наводима носиоца пројекта, планирани капацитет складишта неопасног отпада је 15 тона на дан, што је у границима Критеријума за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (капацитет је до 50 тона на дан).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на  основу чл.10. став 4. и 6., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09). Обавештење можете погледати ОВДЕ.