Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Радосава Илића
02/12/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Радосава Илића

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Радосавa Илићa, ул. Николе Тесле бр.92, Ужице,  спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Стамбено-пословни објекат у оквиру кога се налази радионица за израду металне галантерије и заштита метала поступком пластификације» која се налази на кат. парцели бр. 548/2 КО Горјани, у насељу Горјани, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-27/19 од  25. новембра 2019. године да за напред наведени пројекат: «Стамбено-пословни објекат у оквиру кога се налази радионица за израду металне галантерије и заштита метала поступком пластификације» није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за дати пројекат.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, број 114/2008), утврђено је да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.  Уз поштовање свих пројектованих мера заштите животне средине, датих рокова, законских норми и стандарда, вероватноћа значајних утицаја са аспекта заштите животне средине је минимизирана и ограничена на ужу област око објекта

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Решење можете погледати ОВДЕ.