Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Први Партизан" а.д.
13/06/2018

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Први Партизан” а.д.

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовићa бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «Први Партизан» АД Ужице, матични/регистрациони број: 07219601, ПИБ: 100599056, ул. Милоша Обреновића бр.2, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Реконструкција сутерена хале за производњу месинганих елемената», бруто површине 2.432 м2, која се налази на кат. парцели бр. 9836/38, КО Ужице, у ул. Милоша Обреновића бр.2, у Крчагову, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-11/18 од 11.06.2018. године да за напред наведени пројекат «Реконструкција сутерена хале за производњу месинганих елемената», није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, утврђено је да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности тј. у оквиру индустријског комплекса „Први Партзан“ АД у Ужицу, у индустријској зони у Крчагову.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.