Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ПИНО АРТ" ДОО
14/12/2018

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ПИНО АРТ” ДОО

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 1. и 2. и чл. 30., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС, бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «ПИНО АРТ» д.о.о. ул. Пониковица бб, Пониковица, 31203 Луново Село, Ужице, МБ 20735244, ПИБ 107065868, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Производња купатилског намештаја од плочастог материјала – медијапана и иверице» који се налази у ул. Пониковица бб. Луново Село, на кат. парцели број 250/1 КО Пониковица, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-26/18 од 10. децембра 2018. године да за напред наведени пројекат: «Производња купатилског намештаја од плочастог материјала – медијапана и иверице», није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности, да у близини нема веће концентрације изграђених објеката, да је локација добро повезана са ширим окружењем,  просторним капацитетом задовољава потребе предузећа и да се уз поштовање свих минималних мера наведених у овом решењу, утицај на животну средину може сматрати минималним и ограничен је на ужу област око самог објекта.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.