Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Кнежевић" д.о.о.
20/06/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Кнежевић” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-11/22

Датум: 17.06.2022.год.

 

На основу чл.10 став 7. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Кнежевић“ ДОО, Немањина 27, Ужице, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта на животну средину за пројекат постојећи објекат странице за снадбевање горивом са течним нафтним гасом“, изграђене на кат. парцели бр. 660/1 КО Љубање, на Белој Земљи, Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-11/16 од 13.06.2022. године којим се обуставља посупак покренут на захтев носиоца пројекта, за одлучивање о потреби израде Студије процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Станица за снадбевање горивом са течним нафтним гасом“, изграђене на кат. парцели бр. 660/1 КО Љубање, на Белој Земљи, Ужице, јер нема услова за вођење поступка. У складу са чл. 2. тачка 2. алинеја 3. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 101. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). Посматрајућу чл. 30. став 1. Закона о процени утицаја – Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена утицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, дужан је да поднесе захтев…, константовано је да се на предметни пројекат не може применити овај члан (чл. 30 став 1), јер је безинска пумпа „Кнежевић“ д.о.о. изграђена у складу са одобрењем за изградњу и да се користи у складу са правноснажним решењем за употребу. Носиоц пројекта има Решење о употребној и грађевинској дозволи, издато од Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне пословем Одељење за Одељење за легализацију објекта, Ужице, VI брoj 351-127/12-03 oд 10.04.2012. године. Поред наведеног за носиоца пројекта „Кнежевић“ д.о.о., надлежни орган Општинска управа Ужице, Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове је издао Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат затеченог стања изграђеног објекта безинске станице и станице ТНГ, на кат. парцели бр. 660/1 КО Љубање, на Белој Земљи средину (VI број 502-13/06 од 15.11.2006. године).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења.