Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Импол Севал Ваљаонице алуминијума а.д. Севојно
27/08/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Импол Севал Ваљаонице алуминијума а.д. Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 504-03/10-07
Датум: 27.08.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И  ТРЕТМАН И ПОНОВО ИСКОРИШЋАВАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер ИМПОЛ СЕВАЛ ВАЉАОНИЦА АЛУМИНИЈУМА“ АД СЕВОЈНО, ул. Првомајска бб, мат. бр. 07606265, ПИБ: 1015000886, из Севојна, поднео је овом органу  Захтев VI број 504-03/10-07 од 23.05.2021. године за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, третман  и  поновно искоришћење неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило  јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

Ова Градска управа, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужице је оценило да су испуњени услови за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман и поновно искоришћење неопасног отпада којом се одобрава третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада – оператеру „ИМПОЛ СЕВАЛ ВАЉАОНИЦА АЛУМИНИЈУМА“ АД СЕВОЈНО, ул. Првомајска бб, мат. бр. 07606265, ПИБ: 1015000886, у Севојно и уписује у Јавни регистар издатих дозвола под РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  03/1.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.