Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Гули-Гули"д.о.о.
29/06/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Гули-Гули”д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 504-11/11

Датум: 25.06.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКИ ТРЕТМАН И ПОНОВО ИСКОРИШЋАВАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер  „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО Севојно, ул.Драгачевска бб., у Севојну, мат. бр: 07385617, ПИБ: 101500304 поднео је овом органу поднео Захтев VI број 504-11/11-03 од 21. априла 2021.године за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман  и  поновно искоришћење неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило  јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужице је оценила да су испуњени услови за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман и поновно искоришћење неопасног отпада којом се одобрава третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада – оператеру „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО Севојно, ул.Драгачевска бб у Севојну од 25.06.2021. год. и уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским  број 04/1.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.