Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52.
15/12/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број:502-28/2020.год.

Датум: 15.12.2020.год.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, поднет захтеву носиоца пројекта  Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52., за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња гас/мазут котларнице „Међај“, МРС, ТС и подземних резервоара, капацитета 36 MW, на кат. парцелама бр. 8506/4 и 8507/3 обе КО Ужице, ул. Михаила Пупина, у Ужицу, а на основу члана 10. став 4. и 5., чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС, бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр.. 18/16).

У спроведеном поступку је донето решење VI Број 502-28/20 од 15.12.2020. године у којем је наведено да је за пројекат Изградња котларнице на природни гас, са алтернативним горивом на мазут, изградњу мерно регулационе станице за природни гас, реконструкцију и доградњу трафо-станице и изградњу подземних резервоара на мазут (60 и 100 m ) на кат.парцелама бр. 8506/4 и 8507/3 обе КО Ужице, ул. Михаила Пупина, у Ужицу, потребна  израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на основу члана 10. став 4. и 5., а на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. Гласник“ РС, бр. 134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.