Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице
11/03/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-04/21

11.03.2021.год.

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. бр. 07157983, ПИБ: 101503055 спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња фекалне канализације у насељу Турица преко кат. парцела бр. 12103, 12101, 12049, 12095/1, 7549/1, 7550, 7549/2, 7552/1, 7552/2, 7709 све КО Ужице, Ужице и објекта фекалне црпне станице на кат. парцели бр. 7708/1 КО Ужице, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-04/21 од  09.марта 2021. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Предметни пројекат фекалне канализационе мреже се налази на Листи II тачка 4. Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 4. Цевоводи за транспорт отпадних вода – Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/08).  Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II – Уредбе, пројекти за које се може захтевати израда Студије су цевоводи за транспорт отпадних вода – дужине преко 10 км. Наведени пројекат према достављеној документацији носиоца пројекта и локацијским условим износи 1.321 метара

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на  основу чл.10. став 4. и 6., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) ОВДЕ.