Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ЕНТЕКО" д.о.о.
29/07/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ЕНТЕКО” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-17/22

Датум: 29.07.2022.год.

 

На основу чл.10 став 7. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

Обавештење о решењу

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације на захтев носиоца пројекта „ЕНТЕКО“ д.о.о., Ужице, ул. Вуколе Дабића бр.1, МБ: 17435124, ПИБ: 101781919, Ужице, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња станице за снадбевање горивом и ТНГ-ом“, са продајним објектом „Крчагово“,  на кат. парцелама бр. 9843/24 и 9843/27 све КО Ужице, у улици Милоша Обреновића у Ужицу,

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-17/22 од 25. jула 2022. године да је за напред наведени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57. Обавештење можете погледати ОВДЕ.