Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "EKO MOUNTAIN" Севојно
20/06/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “EKO MOUNTAIN” Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-36/21

Датум: 17.06.2022.год.

 

На основу чл. 10 став 7. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на жувотну средину (Службени гласник РС бр. 134/04 и 36/09) даје слоедеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – „Радња за сакупљање отпада – EKО MOUNTAIN“, ПИБ:109670284, МБ:64345451, ул. Радише Бугариновића бб, 31205 Севојно, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде студије за пројекат: „Производно – пословни објекат – хала за складиштење неопасног отпада“ на кат. парцелама бр. 4188/1, 4188/3 и 4188/5 све КО Севојно, у ул. Радише Бугариновића бб, у Севојну.

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“, бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 14. – Остали пројекти, подтачка 2. – Постројења за управљање отпадом и то: одлагалишта и складишта отпада који није опасан капацитета до 50 t на дан), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.  Обзиром да се, у овом случају, ради о мањем капацитету, 42 t на дан, надлежни орган је одлучио да за наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-36/21 -VI од 15. јуна 2022. године да je за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења.

Решење можете погледати ОВДЕ.