Обавештење о донетом решењу на студију о процени утицаја на животну средину носиоц пројекта "ПД Дуда Инвест" доо
10/09/2020

Обавештење о донетом решењу на студију о процени утицаја на животну средину носиоц пројекта “ПД Дуда Инвест” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта ПД ДУДА ИНВЕСТ ДОО, ул. Браће Недића бр.12/3, Врачар, Београд, матични број: 20856980, ПИБ: 107709485, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња постројења  компримованог природног гаса – ЦНГ (реконструкција и доградња постојеће станице за снадбевање моторних возила горивом), на кат.парцелама бр. 4235, 4246/2 и 4246/3 све КО Севојно у Севојну, у ул. Првомајска бб, Градска општина Севојно.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-01/20  од  08.септембра 2020. године, да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за дати пројекат.

Предметни пројекат се не налази на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја Листа (I), али се налази на Листи (II) тј. на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 114/08).  Предметни пројеакт се налази на Листи II тачка 14.Остали пројекти, подтачка 13). Објекти за снадбевање моторних возила горивом (бензинске пумпе). Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II – Уредбе,  пројекти за које се може захтевати израда Студије су складишног капацитета преко 100 м3 у насељима, а преко 500 m3 у ненасељеним подручјима. Потојећо мобилно складиште за ЦНГ је складишног капацитета око 17,6 м3 према достављеној документацији.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на  основу чл.10. став 4., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09).