Обавештење о донетом решењу "Импол-Севал" Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно
31/01/2018

Обавештење о донетом решењу “Импол-Севал” Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 4., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «Импол – Севал» Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно, ул. Првомајска бб, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње надстрешице за утовар готове робе, која се налази на кат. парцели бр. 4342/8 КО Севојно, у Ужицу, у комплексу Импол Севал а.д. у Севојну, у ул. Првомајска бб, град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-01/18 од 30.јaнуара 2018. године да за напред наведени пројекат изградње надстрешице за утовар готове робе, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева ова Управа је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се предметна локација налази у индустријском подручију, у оквиру постојећег фабричког комплекса и да пројекат, према Листи I и Листи II – Уредбе (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласнику РС”, бр. 114/2008)) није пројекат за које је обавезна израда Студије о процени утицаја на животну средину или за које се може захтевати израда Студије, осим ако се пројекат не реализује у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручијима посебне намене. Наведени објекти се не налазе у зони наведене заштите.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати  ОВДЕ.