Обавештење носиоца пројекта "РАД-РАШО" ДОО
20/10/2021

Обавештење носиоца пројекта “РАД-РАШО” ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

VI Број:    502-31/21

Датум: 19.10.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – РАД-РАШО ДОО, ул. Дубоки Поток бб., матични бр. 06285597, рег. број:10006285597, Ужице, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада (отпадни пнеуматици)“ који се планира у ул. Драгачевска бб., на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.