Наредба Градског већа
30/06/2021

Наредба Градског већа

На основу члана 71. и члана 72. Закона о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – други закон), члана 18. и члана 19. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018) и члана 40. ст.1. тач. 10 Одлуке о градском водоводу (“Службени лист града Ужица” број 9/02) због спречавања озбиљних поремећаја у снабдевању водом за пиће на територији града Ужица изазаваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћењем воде за пиће, Градско веће града Ужица издаје следећу:

 

Н А Р Е Д Б У

 

  1. УПОЗОРАВАЈУ СЕ грађани корисници водовода да пијаћу воду користе рационално и у складу са њеном наменом.
  2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење пијаће воде за заливање дворишта, башти, воћњака, пољопривредних усева, пуњење приватних резервоара и др.
  3. Према грађанима који не поштују ову Наредбу предузеће се мере предвиђене Законом о водама и Законом о комуналним делатностима и одговарајућим градским одлукама.
  4. ЈКП “Водовод” Ужице и управљачи сеоских водовода у случају повећаног ризика од угрожавања водоводне инфраструктуре изазаване прекомерном потрошњом дужни су да предузму законом прописане мере укључујући и ограничење потрошње (редукцију), као и ускраћивање комуналне услуге корисницима који ненаменски троше пијаћу воду о чему ће благовремено обавестити кориснике водовода.
  5. Ову Наредбу објавити у “Службеном листу града Ужица” и преко средстава информисања.

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД УЖИЦЕ
Градско веће
II Број: 325/12-21
30.6. 2021. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

                      Градоначелница

др Јелена Раковић Радивојевић

О б р а з л о ж е њ е

ЈКП “Водовод” Ужице обавестио је дана 29.06.2021.године Градско веће о постојању опасности од настајања озбиљних поремећаја у снабдевању водом за пиће и угрожавања водоводне инфраструктуре на територији града Ужица изазаваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћењем воде за пиће.

Чланом 71. ст.3. и ст.4. Закона о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – други закон) прописано је да се вода мора користити рацинално и економично и да је сваки корисник дужан да воду користи на начин којим се не ускраћује право коришћења вода другим лицима и не угрожавају циљеви животне средине. Чланом 72. истог Закона предвиђено је да се вода за пиће не може користити за друге сврхе изузев за гашење пожара, нити на начин који би неповољно утицао на количину и својства воде. Чланом 214. Закона о водома прописане су новчане казне за прекршај физичких и правни лица.

Чланом 18. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр.  88/2011, 104/2016 и 95/2018)  прописана је обавеза корисника комуналне услуге да исту користи на начин којим се не ометају други корисници, животна средина и објекти и опрема који су у функцији обављања одређене комуналне делатности. Чланом 19. истог Закона прописано је право вршиоца комуналне делатности да ускрати комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен у случају ненаменског коришћења.

Чланом 40. ст. 1. тач. 10. Одлуке о градском водоводу (“Службени лист града Ужица” број 9/02) предвиђено је да ће комунално предузеће искључити унутрашње водоводне инсталације из снабдевања водом ако корисник не поштује прописе надлежног органа у случају смањеног снабдевања водом.