Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став1. тачка 2)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) - УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
15/01/2021

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став1. тачка 2)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

IV Број: 404-3/22021
Датум: 15.01.2021. године

 

На основу члана 12. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број IV 404-3/2021 од 15.01.2021. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа Града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка набавке: Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет набавке:Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге радија и телевизије  – 92200000-3.

Предмет набавке обликован у две партије, и то:

Партија 1 – Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2021. години.

Партија 2 – Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица у 2021. години.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници.

Иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку: „Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града, са назнаком партије за коју се понуда подноси;   IV  број 404-3/21 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 20.01.2021. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 20.01.2021. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

 1. 10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 2. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 9 (девет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 4. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs.

 

 

Документацију везану за набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација
Записник о отварању понуда
Извештај о поступку набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора за Парију 1 - Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица за 2021. годину
Обавештење о додели уговора за Парију 2 - Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица за 2021. годину
Уговор о радио преносу седница Скупштине града Ужица
Уговор о ТВ преносу седница Скупштине града Ужица