Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2018. години
02/03/2018

Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2018. години

У складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2018.годину (”Службени лист  града Ужица”, број 43/17)

ГРАД УЖИЦЕ РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА КЊИГА 

У 2018. ГОДИНИ

 

I ЦИЉ

Град Ужице, у циљу унапређења издавачке делатности, кроз подршку ауторима дела, суфинансираће објављивање књига у 2018. години, у складу са одређеним критеријумима.

II СРЕДСТВА

За реализацију наведенoг циља, Одлуком о буџету града Ужица за 2018. годину, опредељена су средства у износу од 370.000,00 динара, буџетска позиција 69 – Услуге културе – Издаваштво.

III ОБЛАСТ

Области из којих се може конкурисати су: књижевност (поезија, проза, драма), уметност (историја уметности, уметничка монографија), хуманистичкe и друштвенe наукe.

IV  ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 1. Право на конкурс имају аутори дела из области из тачке III под условом да имају пребивалиште на подручју града Ужица и изузетно аутори са пребивалиштем ван подручја града Ужица, ако је тема предметног дела везана за ужички крај.
 2. За суфинансирање објављивања књига један аутор може поднети само једну пријаву.
 3. Пријава на конкурс подноси се у три примерка на обрасцу Пријаве за суфинансирање објављивања књига у 2018. години. Пријава се може преузети на web-адреси града Ужица www.uzice.rs
 4. Рок за подношење пријава је 30.03.2018. године. Пријаве се подносе путем поште Градској управи Ужице, Димитрија Туцовића 52, Ужице или лично на писарници Градских управа Ужице, канцеларија бр.12. са назнаком ”Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2018. години”.
 5. Уз конкурсну пријаву аутор је дужан да достави копију комплетног рукописа дела и потврду о пребивалишту. Аутор може доставити и подписану стручну рецензију дела (није обавезно).
 6. Непотпуне пријаве и пријаве које се доставе после наведеног рока, неће се разматрати. Пријаве корисника којима су у 2017. години додељена средства за ове намене, а који нису доставили извештај о утрошку средстава, неће бити разматране.
 7. Пријаве и приложена докумантација се не враћају.
 8. О резултатима конкурса подносиоци пријава ће бити писмено обавештени.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приспеле пријаве на конкурс које садржински одговарају напред наведеним областима и које испуњавају све наведене опште услове разматраће се по следећим критеријумима:

 • књижевни квалитет;
 • културни и јавни интерес објављивања књиге;
 • промоција културе и културног наслеђа града Ужица;
 • оригиналност и креативност дела.

VI ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

Додатна обавештења могу се добити на телефон  031/590-154 .

 

Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријава на конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2018. години