Конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2018. години
23/02/2018

Конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2018. години

ГРАД УЖИЦЕ

У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ

2015-2019 ГОДИНА

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ У 2018. ГОДИНИ

 

 

 1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ

Обезбеђивање квалитетних едукативних, културних и забавних садржаја за младе:

 • свеобухватни програми за младе;
 • програми намењени појединим категоријама младих (програми подршке талентима, младима са инвалидитетом, социјално угроженим и др.)
 1. УСЛОВИ
 • Право на конкурс имају установе, друге организације и удружења која реализују пројекте из приоритетних области из тачке 1. са седиштем на територији града Ужица;
 • Пројекат се подноси на обрасцу пријаве као документ у ”WORD” програму;
 • Уз пројекат морају бити достављени следећи докази:
 • Одлука органа управљања водеће организације и партнерских организација о учешћу на конкурсу;
 • Акт о регистрацији водеће и партнерских организација.
 1. ЦИЉНА ГРУПА
 • Циљна група су млади старости од 15 до 30 година.
 1. СРЕДСТВА
 • Средства за реализацију пројеката за омладину планирана су Одлуком о буџету града Ужица за 2018. годину,  у износу  од 1.000.000,00 динара, на позицији 276 – Дотације невладиним организацијама – омладински програми.
 1. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 • Пројекат се мора реализовати током 2018. године.
 1. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
 • Образац пријаве може се преузети на интернет презентацији www.uzice.rs;
 • Пријаве се подносе у три штампана примерка, преко писарнице града Ужица (канцеларија бр.12) и у електронској форми до 20.03.2018. године;
 • На коверти мора бити назнака ”Пројекат за омладину”;
 • Уколико је пројекат непотпун у формалном смислу, подносилац ће бити позван да у року од три дана допуни пројекат, а уколико то не учини пројекат се неће даље разматрати;
 • Неблаговремени пројекти неће се разматрати.
 1. ИЗБОР ПРОЈЕКТА
 • Одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета града у 2018. години донеће Градоначелник, на предлог Комисије за избор пројеката.
 1. ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА
 • Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 031/590-154;
 • Контакт особа : Милица Тимотијевић;
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве на конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2018. годину