Комуналне олакшице за потенцијалне инвеститоре

Комуналне олакшице за потенцијалне инвеститоре

Комуналне олакшице за потенцијалне инвеститоре (Сл. лист 4/15)

Допринос за урeђивање грађевинског земљишта обрачунава се 113.503,00 дин.

просечна тржишна цена квадратног метра станова новоградње  x  укупна нето површина објекта  коефицијент зоне  коефицијент намене објекта (тржишна цена се мења  на 6 месеци, важи до 15.03.2018. год.)

  • Производни објекти (производне хале, производна складишта, магацини у производњи, пратећи и гаражни простор у овим објектима). Производна делатност подразумева стварање новог производа, сагласно уредби о класификацији делатности. За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи коефицјент намене: 0,00
  • Инвеститорима који изврше уплату доприноса у року од 60 дана од дана правоснажности грађевинске дозволе, не усклађује се допринос у складу са ставом 3. овог члана. Инвеститор који допринос плаћа у целости допринос се умањује у износу од 30%.
  • Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у складу са чланом 4. са евентуалним умањењем из члана 10. ове Одлуке умањује се: у износу од 99,99% за следећу намену: 1. објекте пољопривредног домаћинства за становање и економске потребе тог домаћинства; паркинг, гаража или гаражно место које инвеститор обезбеђује у оквиру грађевинске парцеле, изван површине јавне намене у јавној својини
  • Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са чланом 4. став 2 ове Одлуке умањује се за одређени проценат за недостајући чинилац комуналне опремљености, у складу са чланом 5. ове Одлуке, а највише до 30% од укупног износа доприноса.
  • За изградњу објеката за обављање делатности која је од посебног значаја за привредни развој Града Ужица, као и објекте традиционалних верских заједница, допринос за уређивање грађевинског земљишта, обрачунат у складу са чланом 4. са евентуалним умањењем из члана 9. ове Одлуке, може се умањити до 99,99%, а одлуку о висини умањења доноси Скупштина Града Ужица, по захтеву инвеститорa